Protokół z wyboru oferenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERENTA W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO  1/EFRR/3.2/2022

Ogłoszenie nr 2022-22737-101320

Opublikowane: 29.03.2022r.

Dotyczący zamówienia przeprowadzanego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 22 sierpnia 2019r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla pracowni projektowych: instalacji sanitarnych oraz automatyki, niezbędnego do projektowania 3D BIM

Podmiot prowadzący postępowanie („Zamawiający”):

MBC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, ul. Olimpijska 7, 41-100 Siemianowice Śląskie, NIP: 6292330700, REGON: 240304814, KRS: 0000769850,
BDO: 000283687

W celu wyłonienia wykonawców Zamawiający w dniu 29.03.2022r, ogłosił zapytanie ofertowe w trybie zamówień o wartości powyżej 50.000,00 zł netto.

Postępowanie przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 21 grudnia  2020r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

I.          OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A.       Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego  wraz z oprogramowaniem dla pracowni projektowych: instalacji sanitarnych oraz automatyki, niezbędnego do projektowania 3D BIM

Dostawa obejmuje:

1)     Komputery wysokowydajne wraz z osprzętem.

2)     Komputery osobiste wraz z osprzętem.

3)     System projektowania wspomaganego komputerowo (CAD).

4)     System operacyjny.

5)     Oprogramowanie biurowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego, pn.: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

B.       Zamawiający wymaga by dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nie posiadał żadnych śladów użytkowania i nie był przedmiotem praw osób trzecich. Dostarczony przedmiot zamówienia będzie wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości i dopuszczony do obrotu na terenie Polski. Ponadto żaden element wyposażenia, ani żadna jego część składowa, nie będzie rekondycjonowany, powystawowy i wykorzystywany wcześniej przez inny podmiot. Przedmiot zamówienia posiadać będzie wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

C.        W ramach Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do:

1)     zakupu sprzętu, oprogramowania, wymaganych licencji, gwarancji wraz ze wsparciem na okres co najmniej 24 miesięcy od daty podpisania Protokołu Końcowego Odbioru Prac,

2)     przeprowadzenia szkoleń Pracowników Zamawiającego,

3)     opracowania i dostarczenia wszystkich wymaganych instrukcji dla Administratorów i Użytkowników Przedmiotu Zamówienia,

4)     przekazania Zamawiającemu wszelkich licencji związanych z Przedmiotem Zamówienia,

5)     przekazania Zamawiającemu wszelkich gwarancji związanych z Przedmiotem Zamówienia,

6)     nieodpłatnego świadczenia usługi utrzymania Przedmiotu Zamówienia przez okres trwania udzielonej gwarancji.

D.       Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego przedmiotu zamówienia w całości oraz zastosowanych materiałów.

E.        Na etapie przygotowania ofert Wykonawcy zobowiązani są przeanalizować wszystkie elementy opisu technicznego i w razie wątpliwości zgłosić pisemnie w przewidzianym terminie uwagi i zauważone nieścisłości. Zamawiający w przewidzianym terminie odpowie pisemnie na wszelkie pytania.

II.          TERMIN I HARMONOGRAM REALIZACJI UMOWY

1.      Termin wykonania zamówienia:

Do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

III.          Informacja o upublicznieniu zapytania:

Postępowanie przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 21 grudnia  2020r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.Miejsce upublicznienia zapytania ofertowego:

https://mbc.pl

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

IV.          TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Termin składania ofert wyznaczono na dzień: 06.04.2022r. do godziny 10:00

V.          WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

1.      Wykonawca musi spełniać następujące wymogi formalne:

·        korzysta z pełni praw publicznych;

·        ma pełną zdolność do czynności prawnych;

·        nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;

·        nie pozostaje w stosunku pracy z Zamawiającym;

·        nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym;

Ocena spełnienia wymogów formalnych zostanie dokonana na zasadzie „spełnia/nie spełnia” na podstawie oświadczenia Wykonawcy –  Załącznik nr 3 i 4 do Zapytania ofertowego.

2.      Wykonawcą może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia i złożyła ofertę zgodną z wzorem określonym przez Zamawiającego, w tym zawierającą wszystkie podpisane załączniki i oświadczenia.

3.      Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

4.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferty spełniają wymagania określone w niniejszym zaproszeniu.

5.      Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia przez Wykonawcę, przy udziale poddostawców/podwykonawców.

6.      Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności na kwotę co najmniej  125 000,00 zł .

7.      Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku powiązań według wzoru z Załącznika nr 3 i 4 do Zapytania ofertowego.

VI.          KRYTERIA OCENY OFERT I ICH WAGI ORAZ SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

Zamawiający oceniać będzie oferty na podstawie poniższych kryteriów:

1.      Cena (70%)

2.      Gwarancja (30%)

Łączna punktacja oferty będzie stanowić sumę punktów przyznanych ofercie w powyższych kryteriach. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyjmuje się matematyczną zasadę zaokrąglania trzeciej liczby po przecinku.

Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, która uzyska w wyniku oceny ofert najwyższa liczbę punktów.

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze z pośród tych ofert ofertę z najniższą ceną. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów i będzie posiadać również taką samą cenę, Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe.

Obliczanie punktacji:

1.      Cena – 70% (maks. 70 punktów)

Liczba punktów uzyskanych w kryterium:

„cena” = (cena oferty netto najniższej / cena oferty netto badanej) x 70 pkt

Wartość punktowa w zakresie kryterium cena przyznana zostanie na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

2.      Gwarancja – 30% (maks. 30 punktów)

Liczba punktów kryterium:

 „gwarancja” = (okres gwarancji (w miesiącach) w ofercie ocenianej/okres gwarancji w ofercie z najdłuższym okresem gwarancji) x 30 pkt

Maksymalny możliwy okres gwarancji zaproponowany w ofercie i punktowany przez Zamawiającego nie może być dłuższy niż 60 miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje dłuższy okres gwarancji, punkty dla kryterium będą obliczane, jak dla okresu 60 miesięcy.

W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje krótszy okres gwarancji niż wymagany oferta Oferenta Oferta zostanie odrzucona.

Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

Wartość punktowa w zakresie kryterium gwarancja przyznana zostanie na podstawie

informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

  VII.          WYKAZ OFERT, KTÓRE WPŁYNĘŁY DO ZAMAWIAJĄCEGO.

Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego Postępowania została złożona jedna oferta Wykonawcy

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
USŁUGI INTERNETOWE „INTERMARK” MAREK MANIERA” 6.04.2022. godz. 9:58 358.743,34 zł

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Zapytaniu Ofertowym. Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu. Oferta Wykonawcy została oceniona jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Zapytaniu Ofertowym. Oferta złożona przez Wykonawcę była jedyną ofertą złożoną w toku Postępowania.

 VIII.          INFORMACJA O SPEŁNIENIU WARUNKU BRAKU POWIĄZAŃ.

Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań ze strony Oferentów.

Zgodnie z zapisami pkt. VIII zapytania ofertowego Oferenci złożyli stosowane oświadczenie (załącznik nr 4 prawidłowo podpisany).

Oferenci, oświadczyli, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Partnerem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe Zamawiającego z Wykonawcą rozumie się w szczególności

1.   uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2.   posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji;

3.   pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4.   pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Stosowne oświadczenia w dokumentacji ofertowej.

Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań ze strony Zamawiającego.

Wszyscy członkowie komisji oceniającej oferty oświadczyli, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Oferentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców lub osobami wykonującymi w imieniu Wykonawców czynności związanych z przygotowaniem złożonych ofert.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe członków komisji z Wykonawcą rozumie się w szczególności

1.   uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2.   posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji;

3.   pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4.   pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Stosowne oświadczenia stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

    IX.          WYBÓR OFERTY.

Komisja w składzie: Artur Górny i Karolina Dziemianko w dniu 06.04.2022r. o godz. 12:00 otworzyła kopertę z ofertą. Dokonała sprawdzenia oferty pod kątem zgodności formalnej i merytorycznej z Zapytaniem Ofertowym. Oferta spełniła wszystkie określone w zapytaniu wymogi.

Zamawiający poprawił oczywistą omyłkę rachunkową zawartą w ofercie USŁUGI INTERNETOWE „INTERMARK” MAREK MANIERA, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, polegających na:

1)     Poprawieniu w poz. 16 tabeli iloczynu ceny jednostkowej i ilości sztuk – Wartość brutto PLN było 3.325,00 zł jest 3.320,00 zł

2)     Poprawieniu kwot pkt. 2 Formularza ofertowego Wykonawcy poprzez zsumowanie cen z tabeli w następujący sposób:

było: Ogółem za cenę brutto: 358.748,26 zł jest: 358.743,34 zł

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto Liczba punktów
USŁUGI INTERNETOWE „INTERMARK” MAREK MANIERA” 6.04.2022. godz. 9:58 358.743,34 zł 100 pkt.

Do realizacji została  wybrana wyżej wymieniona oferta.

Data sporządzenia protokołu postępowania: 20.04.2022r.

Załącznikami do niniejszego protokołu są:

1.   a) Załącznik nr 1 – Oświadczenia członków komisji Zamawiającego o braku powiązań z Wykonawcami, którzy złożyli oferty

2.   b) Załącznik nr 2 – Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego

3.   c) Załącznik nr 3 – Złożone oferty

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego nr 1/EFRR/3.2/2022