MBC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

w związku z realizacją projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn:

„Dostarczenie, instalacja i wdrożenie oprogramowania do zarządzania procesami w
Przedsiębiorstwie Zamawiającego”

ogłasza przedłużenie postępowania ofertowego nr 2/EFRR/3.2/2022 z dn. 13.12.2022r. zgodne z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 22 sierpnia 2019 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020

Zapraszamy do składania ofert.

Nowy termin zgłaszania ofert: 27.12.2022r. do godziny 14:00.

Szczegóły dotyczące przedłużenia postępowania dostępne są pod linkami:

1. Nowe Zapytanie ofertowe z dn. 22.12.2022MBC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

w związku z realizacją projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn:

„Dostarczenie, instalacja i wdrożenie oprogramowania do zarządzania procesami w
Przedsiębiorstwie Zamawiającego”

ogłasza postępowanie ofertowe nr 2/EFRR/3.2/2022 z dn. 13.12.2022r. zgodne z zasadą konkurencyjności określoną
w Wytycznych z dnia 22 sierpnia 2019 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020

Zapraszamy do składania ofert.

Termin zgłaszania ofert: 23.12.2022r. do godziny 16:00.

Szczegóły dotyczące postępowania dostępne są pod linkami:

1. Zapytanie ofertowe 13.12.2022
2. Załącznik nr 1 Opis techniczny systemu i funkcjonalności
3. Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
4. Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
5. Załącznik nr 4 Wzór UmowyMBC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

w związku z realizacją projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn:

„Projektowanie 3D BIM, doposażenie pracowni projektowych w infrastrukturę IT oraz wdrożenie systemu zarządzania procesami biznesowymi drogą do wzrostu konkurencyjności i rozwoju spółki”

ogłasza postępowanie ofertowe nr 1/EFRR/3.2/2022 z dn. 29.03.2022r.
zgodne z zasadą konkurencyjności określoną
w Wytycznych z dnia 22 sierpnia 2019 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 pn.:

„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla pracowni projektowych:
instalacji sanitarnych oraz automatyki, niezbędnego do projektowania 3D BIM”.

Zapraszamy do składania ofert.

Termin zgłaszania ofert: 06.04.2022r. do godziny 10:00.

Szczegóły dotyczące postępowania dostępne są pod linkami:

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

3. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.pdf

4. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.doc

5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań

7. Załącznik nr 5 – wzór umowy

 

 


 

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERENTA W RAMACH
ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 1/EFRR/3.2/2022
 
Ogłoszenie nr 2022-22737-101320
Opublikowane: 29.03.2022r.

Dotyczący zamówienia przeprowadzanego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 22 sierpnia 2019r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla pracowni projektowych: instalacji sanitarnych oraz automatyki, niezbędnego do projektowania 3D BIM

 

Podmiot prowadzący postępowanie („Zamawiający”):

MBC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, ul. Olimpijska 7, 41-100 Siemianowice Śląskie, NIP: 6292330700, REGON: 240304814,
KRS: 0000769850, BDO: 000283687

W celu wyłonienia wykonawców Zamawiający w dniu 29.03.2022r, ogłosił zapytanie ofertowe w trybie zamówień o wartości powyżej 50.000,00 zł netto.

Postępowanie przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 21 grudnia  2020r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Pełna treść protokołu pod linkiem.