POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W SPÓŁCE MBC SERWIS SP. Z O.O

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), w MBC Serwis Sp. z o.o. stosuje się następujące zasady przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Państwa jest Spółka:

MBC Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. Olimpijskiej 7,

KRS: 261759, NIP: 627-25-82-858,

e-mail: biuro@mbc.pl.

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, Administrator danych jest odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych osobowych w sposób opisany poniżej. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tych informacji lub chęci skorzystania ze swoich praw, należy skontaktować się z Administratorem na adres wskazany na wstępie.
 2. Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w sprecyzowanych i wyraźnie określonych celach i nie mogą być później przetwarzane w żadnym celu wykraczającym poza te cele. Administrator przetwarza dane osobowe przekazane przez Państwa wyłącznie w celu wykonania Umowy lub Państwa żądania. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby gromadzone i przetwarzane dane objęte były najlepszą ochroną przed utratą, sprzecznym z prawem wykorzystaniem czy nieuprawnionym dostępem bądź modyfikacją. Wszelkie Państwa dane Spółka stara się chronić przynajmniej z taką samą starannością jak własne informacje poufne.
 4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, gdy jest to konieczne do realizacji umowy oraz gdy następuje inne uprawnione i uzasadnione zainteresowanie przetwarzaniem tych danych osobowych, takie jak Państwa zainteresowanie marketingiem lub zainteresowanie produktami lub usługami proponowanymi przez Administratora. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w dowolnym celu, który zgodnie z obowiązującym prawem wymaga Państwa zgody, taka zgoda zostanie uzyskana przed rozpoczęciem przetwarzania.
 5. Administrator może wyznaczyć partnerów zewnętrznych do wykonywania zadań w jego imieniu, takich jak świadczenie usług informatycznych, pomoc w marketingu, administrowaniu komunikatami prasowymi, analizie danych, księgowości. Realizacja tych usług może oznaczać, że wyznaczeni partnerzy, zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią, będą mogli uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych. Firmy przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, muszą zawsze zawrzeć z nim stosowną umowę, aby Administrator mógł zapewnić wysoki poziom ochrony danych osobowych Udzielającego, nawet w relacjach z partnerami.
 6. Administrator może również ujawnić Państwa dane osobowe stronom trzecim, na przykład policji lub innym organom publicznym w gdy Administrator jest zobowiązany do ich ujawnienia na mocy obowiązujących przepisów prawa lub decyzji władz publicznych.
 7. Macie Państwo niezbywalne prawo dostępu do swoich danych oraz żądania poprawienia lub usunięcia tychże danych,
 8. Nadto możecie Państwo w dowolnym momencie zażądać zawieszenia przetwarzania tychże danych, ich usunięcia, zaprzestania ich przetwarzania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także możecie Państwo skorzystać z prawa do przenoszenia danych, wycofać zgodę na określone przetwarzanie (w przypadku udzielenia takiej zgody) i sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, w szczególności wówczas, gdy cel, dla którego zostały zebrane, jest już nieaktualny bądź został zrealizowany. W takim przypadku należy skontaktować się z Administratorem poprzez dane kontaktowe wskazane na wstępie Umowy. Macie Państwo również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru, jeśli uznacie, że dane osobowe zostały przetworzone z naruszeniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.
 9. Administrator może odmówić usunięcia Państwa danych osobowych, o ile ich zachowanie okaże się nieodzowne celem realizacji chronionych prawem interesów Administratora bądź jeżeli będą tego wymagały przepisy prawa.
 10. Administrator będzie miał prawo przetwarzać dane osobowe przekazane mu przez Państwa celem przeprowadzenia dialogu zainicjowanego przez Państwa, w tym również celem przekazywania Państwu informacji o innych podmiotach powiązanych z Administratorem, o ile będzie to korespondować z zakresem zapytania lub zakresem pożądanych przez Państwa informacji.
 11. Gromadzone dane są usuwane, gdy cele przetwarzania ustały.